Acceptance and commitment therapy Om metoden: ACT

Acceptance and Commitment Therapy Min terapeutiske metode

Mit terapeutiske standpunkt er Acceptance and Commitment Therapy (ACT), og på denne side vil jeg fortælle dig mere om både hvad ACT går ud på, og hvilken betydning ACT har haft for mig. Som erfaren psykolog har jeg ikke blot professionel ekspertise, men også en inderlig forståelse for, hvordan ACT kan skabe forandringer i dit liv. Lad mig tage dig med på en kort rejse ind i min egen historie, hvor ACT blev nøglen til forandring.

Som menneske har jeg ikke undgået livets udfordringer – fra at jonglere med kravene i dagligdagen til at stå overfor personlige kriser. Jeg har af flere omgange selv befundet mig i turbulente perioder præget af stress og tvivl, hvor de velkendte redskaber syntes utilstrækkelige, hvorefter jeg stiftede bekendtskab med ACT.

ACT lærte mig ikke kun at håndtere mine egne negative tanker og følelser, men også at omfavne dem som en naturlig del af den menneskelige oplevelse og samtidig forbinde mig til det, der var meningsfuldt i mit liv.

ACT blev mere end blot en terapeutisk metode for mig; det blev et redskab til personlig vækst og udvikling. Denne oplevelse motiverede mig til at integrere ACT i mit professionelle arbejde som psykolog, og det er denne passion, jeg ønsker at dele med dig.

Hvad er ACT? Acceptance and Commitment Therapy

Kontakt med nuet

Denne proces fokuserer på at fremme en kvalitet af bevidst nærvær, hvor klienten lærer at være fuldt ud til stede i det nuværende øjeblik. Det er en normal menneskelig proces, at vi kan blive så optaget af fortiden og fremtiden, at vi glemmer at være til stede i nuet og leve vores liv fuldt ud. Det kan eksempelvis være en klient, der er så stresset på arbejde, at vedkommende hele tiden spekulerer og bekymrer sig så meget, at man glemmer at være nærværende, når han/hun er sammen med sin familie. Eller man kan blive så optaget af en idealiseret fortid eller fremtid, at man glemmer at leve sit liv, som det er lige nu; “mit liv var meget bedre dengang jeg var yngre; når jeg engang får tabt mig 20 kg., så skal jeg virkelig igang med at leve mit liv”
Selvom disse tanker ikke nødvendigvis er forkerte, så er nuet, den eneste tid vi kan leve i, hvilket også er det vi ønsker at lære vores klienter. Gennem eksempelvis mindfulness-øvelser bliver det lettere at engagere sig i livet, som det udfolder sig, frem for at blive fanget i refleksioner over fortiden eller bekymringer om fremtiden.

Værdier

At klargøre, hvad der virkelig er vigtigt og meningsfuldt for klienten, udgør kernen i arbejdet med værdier. At kunne rumme og acceptere negative tanker og følelser skal tjene et formål i forhold til at hjælpe klienten tættere på det liv, der er betydningsfuldt. Dette trin involverer en proces, hvor klienten identificerer og udforsker personlige værdier som en vejledning for ønsket adfærd og livsretning. Russ Harris’ kompasmetafor kan være med til at illustrere, hvad det er vi ønsker med værdiarbejdet; “Værdier er som et kompas. Et kompas giver en retning og holder dig på sporet, når du er ude at rejse. Vores værdier gør det samme for vores rejser gennem livet. Vi bruger dem til at vælge den retning, vi ønsker at bevæge os i, og til at holde os på sporet undervejs. Når du handler ifølge en værdi, kan det fx sammenlignes med at tage vestpå. Uanset hvor langt vestpå du rejser, når du aldrig frem, og du kan altid komme længere. Mål er alt det, du prøver at opnå på din rejse: Det er de seværdigheder, du ønsker at opleve, eller de bjerge du ønsker at bestige”
Ud over at værdier kan være med til at hjælpe med at skabe en retning i tilværelsen, så fungerer værdier også som adfærdsforstærkere, som kan bruges til at motivere klienten i forhold til, hvorfor de skal acceptere ubehagelige tanker og følelser. Det tjener et større formål i forhold til f.eks. at være en bedre mor/far/partner etc.

Engageret
handling

“Action without vision is nightmare, vision without action is a daydream” - Japansk ordsprog.
Endelig opmuntrer ACT til engageret handling, hvor klienten forpligter sig til at tage skridt, der er i overensstemmelse med deres værdier, selvom dette måtte medføre et ubehag. At kortlægge værdier er ikke nok i sig selv, det er også vigtigt at kunne afdække, hvordan man så kan handle på sine værdier, og hvordan omverdenen ville kunne se, at man var en god far/mor/partner etc. Husk at i ACT har vi fokus på adfærd, hvilket også er grunden til, at vi udtaler det ACT (engelsk for handling) og ikke A-C-T terapi.

Selvet som kontekst

Dette aspekt af ACT hjælper klienten med at udvikle en følelse af selv, der er distinkt fra indholdet af deres tanker og følelser, samt de verbale selvforståelser, vi måtte have skabt om os selv, det som man i daglig tale ville kalde for identiteter. Hvis man er meget fusioneret med en eller flere specifikke identiteter som f.eks. “jeg skal altid være stærk” eller “jeg skal altid være den bedste”, risikerer man også at blive psykologisk rigid og kan have svært ved at håndtere de situationer, hvor der er diskrepans mellems ens selvbillede og realiteterne. Man vil eksempelvis kunne have svært ved at håndtere situationer, hvor man føler sig sårbar eller når man ikke længere er den bedste.
Ved at skabe en forståelse for "selvet som kontekst" bliver det muligt at observere egne oplevelser uden at blive helt opslugt af dem, hvilket understøtter en mere fleksibel reaktion på livets udfordringer.

Defusion

Defusion involverer at lære at "træde tilbage" fra ens tanker og observationer, at se dem som det, de er - ord og billeder, frem for verbale sandheder, vi føler, at vi er nødt til at adlyde. Mange klienter har ofte en overbevisning om, at de skal fjerne specifikke tanker og følelser, før de kan leve værdikongruent, men i ACT tror vi ikke på, at tanker og følelser kan fjernes jvf. ovenstående afsnit. Målet er at reducere tankers og følelsers indflydelse uden nødvendigvis at ændre deres indhold. Dette kan helt simples illustreres med denne øvelse: “Tænk virkelig meget på, at du ikke kan løfte din højre arm. Tænk meget intensitvt på, at du ikke kan løfte din højre arm. Fasthold den tanke og løft så sin højre arm”. Kunne du løfte din højre arm, selvom du tænkte, at du ikke kunne gøre det? Dette simple eksempel illustrerer, hvad det er vi ønsker med defusion, nemlig at kunne lære klienter, at selvom de har en tanke, har man stadigvæk et valg om at gøre noget anderledes. Så hvis en klient f.eks. kæmpede med en tanke om “ikke at være god nok”, så ville vi i ACT ikke at forsøge at fjerne tanken, men derimod lære klienten, at selvom man har den tanke, kan man stadigvæk gøre ting, der er værdifulde og forsøge at mindske tankens indflydelse på vedkommendes adfærd. Dette gør det muligt for individet at handle mere i overensstemmelse med sine værdier frem for at blive fanget i ubrugelige tankeprocesser.

Accept

Accept ligger i tæt forlængelse af defusion og er skal ses som et alternativ til kontrol og undgåelsesadfærd. Accept handler om at åbne op for og tillade ubehagelige følelser, tanker og sensationer at være til stede uden at kæmpe imod dem eller undgå dem. En klassisk metafor der illustrerer dette er; “at kæmpe i kviksand. Hvis du sidder fast i kviksand er din naturlige impuls at kæmpe imod og forsøge at komme ud af kviksandet. Det paradoksale er, at jo mere du kæmper imod, jo mere vil kviksandet trække dig ned. Så i stedet for at kæmpe imod, skal du lægge dig fladt på ryggen, hvorefter kviksandet ikke kan trække dig ned længere”
Metaforen illustrerer den overordnede proces vi ønsker at fremme med accept, hvor vi ønsker at lære klienten at kunne rumme sårbare følelser, traumatiske minder og lignende i stedet for at engagere sig i undgåelsesadfærd.
Ved at praktisere accept lærer klienten at rumme disse oplevelser, hvilket mindsker deres indirekte kontrol over individets adfærd, ligesom accept ofte fører til en reduktion af hvor intensivt tanker og følelser opleves. Dette er dog ikke målet, men vil nogle gange være en bivirkning af accept.

Hvad er ACT? Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en moderne og evidensbaseret terapeutisk tilgang, der sigter mod at hjælpe individer med at håndtere psykologiske udfordringer ved at fremme psykologisk fleksibilitet. ACT er baseret på 6 grundlæggende processer:

  • Accept
  • Defusion
  • Kontakt med nuet
  • Selvet som kontekst
  • Værdier
  • Engageret handling

Handling i fokus

En central dimension i ACT er fokus på adfærdsændringer og læring af nye handlemønstre. Det er ikke kun en terapiform, hvor man sidder og taler sammen; det handler også om aktivt at lære at handle anderledes i ens daglige liv.

Gennem målrettede terapeutiske øvelser og praktiske strategier lærer du at omsætte de grundlæggende ACT-principper til konkrete handlinger. Denne handlingsorienterede tilgang gør ACT særdeles effektiv, da den ikke kun fokuserer på erkendelse, men også på at implementere forandringer i praksis.

ACT anvender disse processer som redskaber til at skabe psykologisk fleksibilitet, hvilket betyder at være åben, til stede og handlingsorienteret i ens liv, selv når der opstår udfordringer. Denne tilgang har vist sig at være særligt effektiv i behandlingen af angst, stress, depression og andre psykologiske problemer.

Handling i fokus

En central dimension i ACT er fokus på adfærdsændringer og læring af nye handlemønstre. Det er ikke kun en terapiform, hvor man sidder og taler sammen; det handler også om aktivt at lære at handle anderledes i ens daglige liv.

Gennem målrettede terapeutiske øvelser og praktiske strategier lærer du at omsætte de grundlæggende ACT-principper til konkrete handlinger. Denne handlingsorienterede tilgang gør ACT særdeles effektiv, da den ikke kun fokuserer på erkendelse, men også på at implementere forandringer i praksis.

ACT anvender disse processer som redskaber til at skabe psykologisk fleksibilitet, hvilket betyder at være åben, til stede og handlingsorienteret i ens liv, selv når der opstår udfordringer. Denne tilgang har vist sig at være særligt effektiv i behandlingen af angst, stress, depression og andre psykologiske problemer.

Videnskabelig evidens
ACT er en effektiv og evidensbaseret behandlingsform i forhold til angst, stress og depression

ACT og angst

Indenfor ACT tror vi på, at når vi kæmper imod angsten, ender vi ofte med at forstærke dens indflydelse. Derfor fokuserer vi på en alternativ tilgang, hvor vi inviterer dig til at give plads til angst i stedet for at kæmpe imod den. Gennem terapeutiske øvelser lærer du at observere og ændre dit forhold til angst, hvilket kan bidrage til at løsne dens greb og give dig større handlefrihed, selv når angst er til stede.

ACT og stress

Stress er uundgåeligt, men din reaktion på det kan forandres. ACT fokuserer på at øge din psykologiske fleksibilitet, hvilket gør dig bedre rustet til at navigere gennem livets udfordringer. Ved at styrke din evne til at være til stede i nuet og acceptere stress som en del af livet, reducerer ACT ikke kun stressniveauet, men hjælper også med at opbygge modstandsdygtighed over for fremtidige udfordringer.

ACT og depression

Depression kan låse dig fast i negative tankemønstre, der stjæler livsglæden. ACT arbejder på at bryde denne cyklus ved at fokusere på dine personlige værdier og skabe luft til tanker og følelser. I terapien vil vi have fokus på, hvad der virkelig betyder noget for dig, og forpligter dig derefter til meningsfulde handlinger. Dette skaber en vej ud af depressive tanker og åbner døren til en mere meningsfuld tilværelse i overensstemmelse med dine indre værdier.

Almenpsykologiske udfordringer ACT og vores almene, menneskelige problemer

ACT strækker sig ud over specifikke diagnoser og tilbyder os en effektiv tilgang til at håndtere en bred vifte af almenpsykologiske udfordringer. Hvis du oplever tristhed, følelse af meningsløshed, ensomhed eller lignende problematikker, kan ACT være et værdifuldt redskab til at skabe positiv forandring.

Tristhed er en naturlig del af den menneskelige tilstand, men når den bliver vedvarende og hindrer dig i at gøre de ting, du gerne vil, kan ACT hjælpe dig med at undersøge og forstå de underliggende årsager. Ved at fokusere på dine værdier og engagere dig i meningsfulde handlinger, kan du gradvist genskabe livsglæden og forbindelsen til det, der virkelig betyder noget for dig.

Meningsløsheden og følelsen af at gå i stå kan også adresseres gennem ACT. Terapien tilskynder til en dyb forståelse af dine personlige værdier og hjælper dig med at skabe en meningsfuld retning i livet. Ved at identificere og forpligte dig til værdibaserede handlinger kan du opleve en følelse af formål og tilfredshed.

Ensomhed er en udfordring, der berører mange, og ACT kan være til hjælp ved at styrke dine relationelle færdigheder og forbedre din evne til at opbygge meningsfulde forbindelser. Terapien tilskynder til en accept af sociale interaktioner og hjælper med at bryde negative tankemønstre, der kan bidrage til ensomhed.

Uanset hvilke almenpsykologiske udfordringer du står overfor, er ACT en terapeutisk tilgang, der inviterer dig til at udforske, forstå og handle i overensstemmelse med dine dybeste værdier. Lad os sammen skabe en vej mod øget trivsel, mening og tilfredshed i dit liv.

Kom i gang med en gratis forsamtale Få hjælp til dine udfordringer i dag

ACT repræsenterer ikke blot terapi; det er en invitation til forandring og en vej mod en dybere og mere meningsfuld livsudfoldelse. Gennem min egen rejse har ACT vist sig at være en kraftfuld vej til personlig vækst, og jeg ønsker inderligt at dele denne oplevelse med dig.

 

Du fortjener (og kan få) et liv, der er i overensstemmelse med dine værdier, ikke styret af angst, stress, depression, negative tanker og lignende. Lad os sammen udforske vejen mod din egen personlige forandring. Kontakt mig i dag, og lad os finde ud af, om jeg er den rigtige til at hjælpe dig.

Gratis og uforpligtende Book en forsamtale

Udfyld formularen og bliv ringet op. Så tager vi snak og finder sammen ud af, om jeg den rette psykolog til dit behov.

Hvis du foretrækker at blive ringet op i et bestemt tidsrum, kan du tilføje det som kommentar, og ellers prøver jeg at fange dig hurtigst muligt.