En Guide til Psykologer Introduktion til Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy Hvad er ACT?

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en evidensbaseret behandlingsform, som er en del af 3.bølges kognitiv adfærdsterapi, hvor det primære formål er at fremme psykologisk fleksibilitet.. Det særlige ved ACT er, at man ikke har fokus på symptomreduktion, men derimod er der et langt større fokus på at øge livskvaliteten, I ACT’s perspektiv er det ikke selve symptomerne (eksempelvis klientens tanker og følelser), der udgør problemet, men snarere personens forsøg på at undslippe eller undgå disse symptomer. Terapien fokuserer derfor på at ændre relationen mellem klienten og vanskelige tanker samt følelser, så disse ikke længere ses som problemer, men som naturlige psykologiske fænomener, man kan lære at rumme og acceptere, så de ikke står i vejen for det værdifulde liv. Dette skaber grundlag for en værdibaseret tilværelse og øget psykologisk fleksibilitet, hvilket ofte medfører symptomreduktion som en positiv bivirkning snarere end et direkte mål.

Destruktiv normalitet

I modsætning til mange andre terapeutiske tilgange, der antager en grundlæggende psykologisk sundhed hos mennesket, arbejder ACT ud fra en antagelse om, at mennesket er udstyret med en “destruktiv normalitet”. Dette begreb antyder, at mange af menneskets normale psykologiske processer, frembragt af vores verbale evner, kan være selvdestruktive og skabe lidelse. Vores kapacitet til at tænke, problemløse og planlægge, kan ikke kun være en kilde til kreativitet og løsning af praktiske problemer, men også medføre bekymringer, fordomme og selvdestruktive regler. Eksempelvis kan vi igennem vores sproglige evner genkalde os tidligere oplevelser og erindringer, hvilket er det man ser hos mennesker med traumer, ligesom vores evne til problemløsning kan tage overhånd, hvor vi begynder at forudse og løse problemer, selv i situationer hvor der ikke er nogen. ACT argumenterer for, at disse processer er normale og menneskelige, men at de kan føre til psykologisk rigiditet (og lidelse), hvis de ikke navigeres med bevidsthed og accept.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en evidensbaseret behandlingsform, som er en del af 3.bølges kognitiv adfærdsterapi, hvor det primære formål er at fremme psykologisk fleksibilitet.. Det særlige ved ACT er, at man ikke har fokus på symptomreduktion, men derimod er der et langt større fokus på at øge livskvaliteten, I ACT’s perspektiv er det ikke selve symptomerne (eksempelvis klientens tanker og følelser), der udgør problemet, men snarere personens forsøg på at undslippe eller undgå disse symptomer. Terapien fokuserer derfor på at ændre relationen mellem klienten og vanskelige tanker samt følelser, så disse ikke længere ses som problemer, men som naturlige psykologiske fænomener, man kan lære at rumme og acceptere, så de ikke står i vejen for det værdifulde liv. Dette skaber grundlag for en værdibaseret tilværelse og øget psykologisk fleksibilitet, hvilket ofte medfører symptomreduktion som en positiv bivirkning snarere end et direkte mål.

Det problematiske ved kontroladfærd

En central tese i ACT er problematikken ved kontroladfærd og undgåelsesstrategier. Mennesket har en naturlig tilbøjelighed til at forsøge at løse eller undgå psykologiske “problemer”, såsom ubehagelige tanker eller følelser, gennem kontrol og undertrykkelse. Mens denne tilgang kan være effektiv i den fysiske verden, fører den ofte til yderligere psykologisk lidelse, når vi anvender den på vores indre oplevelser. Eksempelvis en person der drikker alkohol eller tager stoffer for at holde ubehagelige tanker og følelser på afstand, eller en person der undgår en masse nye ting, fordi man er bange for at fejle og ikke føle sig god nok. Ikke nok med at dette kan indskrænke vores handlemuligheder og livskvalitet (dette referer vi til i ACT som psykologisk rigiditet), så understøtter forskning også, at forsøg på emotionel og kognitiv kontrol, som undertrykkelse af tanker eller følelser, paradoksalt nok kan øge forekomsten af disse oplevelser og forstærke deres negative indvirkning. ACT tilbyder en alternativ tilgang, hvor accept og bevidst nærvær frem for kontrol og undgåelse skaber grundlag for en mere fleksibel og værdibaseret eksistens.

Destruktiv normalitet

I modsætning til mange andre terapeutiske tilgange, der antager en grundlæggende psykologisk sundhed hos mennesket, arbejder ACT ud fra en antagelse om, at mennesket er udstyret med en “destruktiv normalitet”. Dette begreb antyder, at mange af menneskets normale psykologiske processer, frembragt af vores verbale evner, kan være selvdestruktive og skabe lidelse. Vores kapacitet til at tænke, problemløse og planlægge, kan ikke kun være en kilde til kreativitet og løsning af praktiske problemer, men også medføre bekymringer, fordomme og selvdestruktive regler. Eksempelvis kan vi igennem vores sproglige evner genkalde os tidligere oplevelser og erindringer, hvilket er det man ser hos mennesker med traumer, ligesom vores evne til problemløsning kan tage overhånd, hvor vi begynder at forudse og løse problemer, selv i situationer hvor der ikke er nogen. ACT argumenterer for, at disse processer er normale og menneskelige, men at de kan føre til psykologisk rigiditet (og lidelse), hvis de ikke navigeres med bevidsthed og accept.

Det problematiske ved kontroladfærd

En central tese i ACT er problematikken ved kontroladfærd og undgåelsesstrategier. Mennesket har en naturlig tilbøjelighed til at forsøge at løse eller undgå psykologiske “problemer”, såsom ubehagelige tanker eller følelser, gennem kontrol og undertrykkelse. Mens denne tilgang kan være effektiv i den fysiske verden, fører den ofte til yderligere psykologisk lidelse, når vi anvender den på vores indre oplevelser. Eksempelvis en person der drikker alkohol eller tager stoffer for at holde ubehagelige tanker og følelser på afstand, eller en person der undgår en masse nye ting, fordi man er bange for at fejle og ikke føle sig god nok. Ikke nok med at dette kan indskrænke vores handlemuligheder og livskvalitet (dette referer vi til i ACT som psykologisk rigiditet), så understøtter forskning også, at forsøg på emotionel og kognitiv kontrol, som undertrykkelse af tanker eller følelser, paradoksalt nok kan øge forekomsten af disse oplevelser og forstærke deres negative indvirkning. ACT tilbyder en alternativ tilgang, hvor accept og bevidst nærvær frem for kontrol og undgåelse skaber grundlag for en mere fleksibel og værdibaseret eksistens.

Træning af Psykologisk Fleksibilitet i ACT De Seks Kerneprocesser

Kontakt med nuet

Denne proces fokuserer på at fremme en kvalitet af bevidst nærvær, hvor klienten lærer at være fuldt ud til stede i det nuværende øjeblik. Det er en normal menneskelig proces, at vi kan blive så optaget af fortiden og fremtiden, at vi glemmer at være til stede i nuet og leve vores liv fuldt ud. Det kan eksempelvis være en klient, der er så stresset på arbejde, at vedkommende hele tiden spekulerer og bekymrer sig så meget, at man glemmer at være nærværende, når han/hun er sammen med sin familie. Eller man kan blive så optaget af en idealiseret fortid eller fremtid, at man glemmer at leve sit liv, som det er lige nu; “mit liv var meget bedre dengang jeg var yngre; når jeg engang får tabt mig 20 kg., så skal jeg virkelig igang med at leve mit liv”
Selvom disse tanker ikke nødvendigvis er forkerte, så er nuet, den eneste tid vi kan leve i, hvilket også er det vi ønsker at lære vores klienter. Gennem eksempelvis mindfulness-øvelser bliver det lettere at engagere sig i livet, som det udfolder sig, frem for at blive fanget i refleksioner over fortiden eller bekymringer om fremtiden.

Værdier

At klargøre, hvad der virkelig er vigtigt og meningsfuldt for klienten, udgør kernen i arbejdet med værdier. At kunne rumme og acceptere negative tanker og følelser skal tjene et formål i forhold til at hjælpe klienten tættere på det liv, der er betydningsfuldt. Dette trin involverer en proces, hvor klienten identificerer og udforsker personlige værdier som en vejledning for ønsket adfærd og livsretning. Russ Harris’ kompasmetafor kan være med til at illustrere, hvad det er vi ønsker med værdiarbejdet; “Værdier er som et kompas. Et kompas giver en retning og holder dig på sporet, når du er ude at rejse. Vores værdier gør det samme for vores rejser gennem livet. Vi bruger dem til at vælge den retning, vi ønsker at bevæge os i, og til at holde os på sporet undervejs. Når du handler ifølge en værdi, kan det fx sammenlignes med at tage vestpå. Uanset hvor langt vestpå du rejser, når du aldrig frem, og du kan altid komme længere. Mål er alt det, du prøver at opnå på din rejse: Det er de seværdigheder, du ønsker at opleve, eller de bjerge du ønsker at bestige”
Ud over at værdier kan være med til at hjælpe med at skabe en retning i tilværelsen, så fungerer værdier også som adfærdsforstærkere, som kan bruges til at motivere klienten i forhold til, hvorfor de skal acceptere ubehagelige tanker og følelser. Det tjener et større formål i forhold til f.eks. at være en bedre mor/far/partner etc.

Engageret
handling

“Action without vision is nightmare, vision without action is a daydream” - Japansk ordsprog.
Endelig opmuntrer ACT til engageret handling, hvor klienten forpligter sig til at tage skridt, der er i overensstemmelse med deres værdier, selvom dette måtte medføre et ubehag. At kortlægge værdier er ikke nok i sig selv, det er også vigtigt at kunne afdække, hvordan man så kan handle på sine værdier, og hvordan omverdenen ville kunne se, at man var en god far/mor/partner etc. Husk at i ACT har vi fokus på adfærd, hvilket også er grunden til, at vi udtaler det ACT (engelsk for handling) og ikke A-C-T terapi.

Selvet som kontekst

Dette aspekt af ACT hjælper klienten med at udvikle en følelse af selv, der er distinkt fra indholdet af deres tanker og følelser, samt de verbale selvforståelser, vi måtte have skabt om os selv, det som man i daglig tale ville kalde for identiteter. Hvis man er meget fusioneret med en eller flere specifikke identiteter som f.eks. “jeg skal altid være stærk” eller “jeg skal altid være den bedste”, risikerer man også at blive psykologisk rigid og kan have svært ved at håndtere de situationer, hvor der er diskrepans mellems ens selvbillede og realiteterne. Man vil eksempelvis kunne have svært ved at håndtere situationer, hvor man føler sig sårbar eller når man ikke længere er den bedste.
Ved at skabe en forståelse for "selvet som kontekst" bliver det muligt at observere egne oplevelser uden at blive helt opslugt af dem, hvilket understøtter en mere fleksibel reaktion på livets udfordringer.

Defusion

Defusion involverer at lære at "træde tilbage" fra ens tanker og observationer, at se dem som det, de er - ord og billeder, frem for verbale sandheder, vi føler, at vi er nødt til at adlyde. Mange klienter har ofte en overbevisning om, at de skal fjerne specifikke tanker og følelser, før de kan leve værdikongruent, men i ACT tror vi ikke på, at tanker og følelser kan fjernes jvf. ovenstående afsnit. Målet er at reducere tankers og følelsers indflydelse uden nødvendigvis at ændre deres indhold. Dette kan helt simples illustreres med denne øvelse: “Tænk virkelig meget på, at du ikke kan løfte din højre arm. Tænk meget intensitvt på, at du ikke kan løfte din højre arm. Fasthold den tanke og løft så sin højre arm”. Kunne du løfte din højre arm, selvom du tænkte, at du ikke kunne gøre det? Dette simple eksempel illustrerer, hvad det er vi ønsker med defusion, nemlig at kunne lære klienter, at selvom de har en tanke, har man stadigvæk et valg om at gøre noget anderledes. Så hvis en klient f.eks. kæmpede med en tanke om “ikke at være god nok”, så ville vi i ACT ikke at forsøge at fjerne tanken, men derimod lære klienten, at selvom man har den tanke, kan man stadigvæk gøre ting, der er værdifulde og forsøge at mindske tankens indflydelse på vedkommendes adfærd. Dette gør det muligt for individet at handle mere i overensstemmelse med sine værdier frem for at blive fanget i ubrugelige tankeprocesser.

Accept

Accept ligger i tæt forlængelse af defusion og er skal ses som et alternativ til kontrol og undgåelsesadfærd. Accept handler om at åbne op for og tillade ubehagelige følelser, tanker og sensationer at være til stede uden at kæmpe imod dem eller undgå dem. En klassisk metafor der illustrerer dette er; “at kæmpe i kviksand. Hvis du sidder fast i kviksand er din naturlige impuls at kæmpe imod og forsøge at komme ud af kviksandet. Det paradoksale er, at jo mere du kæmper imod, jo mere vil kviksandet trække dig ned. Så i stedet for at kæmpe imod, skal du lægge dig fladt på ryggen, hvorefter kviksandet ikke kan trække dig ned længere”
Metaforen illustrerer den overordnede proces vi ønsker at fremme med accept, hvor vi ønsker at lære klienten at kunne rumme sårbare følelser, traumatiske minder og lignende i stedet for at engagere sig i undgåelsesadfærd.
Ved at praktisere accept lærer klienten at rumme disse oplevelser, hvilket mindsker deres indirekte kontrol over individets adfærd, ligesom accept ofte fører til en reduktion af hvor intensivt tanker og følelser opleves. Dette er dog ikke målet, men vil nogle gange være en bivirkning af accept.

Træning af Psykologisk Fleksibilitet i ACT De Seks Kerneprocesser

I hjertet af Acceptance and Commitment Therapy (ACT) ligger konceptet om psykologisk fleksibilitet, som er evnen til at være åben for oplevelser i nuet og bevæge sig i retning af ens værdier, selv i mødet med smerte og udfordringer, og psykologisk fleksibilitet står som et alternativ til psykologisk rigiditet. ACT sigter mod at øge denne fleksibilitet gennem seks kerneprocesser, der tilsammen former grundlaget for terapiens interventioner. Disse processer er ikke lineære, men interaktive og dynamiske, hver med sit fokus på at fremme en rigere og mere engageret måde at leve på, trods tilstedeværelsen af psykologiske barrierer.

  • Accept
  • Defusion
  • Kontakt med nuet
  • Selvet som kontekst
  • Værdier
  • Engageret handling

Sammen udgør disse seks processer en omfattende ramme for arbejdet med ACT, hvor målet er at træne psykologisk fleksbilitet, som vi inden for ACT definerer som følgende: the ability to contact the present moment more fully as a conscious human being, and to change or persist in behavior when doing so serves valued ends.

Forvandlende psykoterapi
Fordelene ved ACT i psykologisk praksis

I min praksis som psykolog har jeg observeret, at ACT kan være effektivt i forhold til et bredt spektrum af psykologiske udfordringer. Denne terapeutiske tilgang byder på adskillige fordele:

ACT er en panteoretisk tilgang og kan tilpasses til næsten enhver form for psykisk mistrivsel. 

I min optik er ACTs store styrke dens alsidighed, som gør at den kan tilpasses til de individuelle behov og omstændigheder for en bred vifte af klienter.

Samtidig er dens evne til at fremme psykologisk fleksibilitet særligt gavnlig, da det udstyrer klienter med værktøjerne til bedre at forstå og navigere i deres indre verden, hvilket fører til et mere tilfredsstillende og meningsfuldt liv.

Angstlidelser

Gennem ACT arbejder jeg med klienter for at håndtere angst ved hjælp af accept- og mindfulness-strategier. Dette mindsker deres tendens til at undgå situationer og tanker, der fremkalder angst, og understøtter en sundere mental tilstand.

Depression

ACT's fremme af psykologisk fleksibilitet og understøttelse af værdibaserede handlinger har vist sig at være effektivt i at reducere depressive symptomer og forbedre den samlede livskvalitet.

Stresshåndtering

ACT tilbyder konkrete værktøjer til effektivt at håndtere tanker og følelser, hvilket er afgørende i min praksis for klienter, der kæmper med stress. Livet er fyldt med stressende og pressede situationer, hvilket vi ikke kan ændre på, men vi kan lære klienterne at agere mere hensigtsmæssigt i de situationer.

Kroniske Smertetilstande

Gennem ACT lærer jeg klienter at forbedre deres forhold til smerte og mindske den psykologiske belastning forbundet med kroniske smertetilstande og kunne agere mere værdibaseret.

Misbrugsproblematikker

Ved at fokusere på accept og værdibaserede handlinger, støtter ACT mennesker med misbrugsproblemer i at udvikle sundere coping-strategier og mindske afhængighedsadfærd.

Spiseforstyrrelser

ACT's ikke-dømmende tilgang og fokus på kroppens signaler har vist sig at være en effektiv metode i behandlingen af spiseforstyrrelser.

Traumebehandling

ACT tilbyder strategier for at håndtere traumerelaterede tanker og følelser uden at blive overvældet, hvilket er afgørende for helingsprocessen.

Kom videre med ACT ACT som evidensbaseret metode

ACT har, gennem et stadigt voksende forskningsgrundlag, vist sig at være en effektiv behandlingsmetode for en bredt vifte af klienter og psykopatologiske problemstillinger herunder depression, angst, stress, stofmisbrug og endda psykotiske symptomer.
ACT har desuden også vist sig at have en positiv effekt på behandlere og kan være med til at forebygge omsorgstræthed.
Du kan læse meget mere om dette og finde forskningsartikler og andre ressourcer om ACT på denne hjemmeside: https://contextualscience.org/

Din vej til at blive en mere dygtig og velinformeret ACT-praktiserende psykolog starter her Få hjælp til at hjælpe andre

Hvis du fortsat læser med, så er mit gæt, at du har en interesse for ACT og gerne vil blive meget bedre til metoden. Min egen rejse med ACT startede, som den gør for mange, med bøger og teori. Jeg blev hurtigt fascineret af metoden og dens potentiale for at skabe meningsfulde forandringer i menneskers liv, men da jeg begyndte at anvende metoden i praksis, indså jeg, hvor komplekst det er at omsætte teori til effektiv terapeutisk intervention. De udfordringer, jeg stødte på, var ikke altid direkte adresseret i litteraturen, og det krævede en mere nuanceret forståelse at navigere i de reelle situationer, jeg mødte med mine klienter.

Denne erfaring motiverede mig til at skabe en blog, hvor jeg deler ud af mine erfaringer til alle dem, der ønsker at lære mere om ACT. Her finder du artikler, vejledninger, øvelser og personlige indsigter, designet til at hjælpe både nye og erfarne praktikere med at overkomme de faldgruber, jeg selv stødte på, og forhåbentlig maksimere ACT’s potentiale i dit eget arbejde.

Har du nogle spørgsmål, er interesseret i at finpudse dine færdigheder igennem supervision eller kurser, så send en mail og lad os se, om jeg er den rigtige til at hjælpe dig. Du kan også følge mig på sociale medier og tilmelde dig mit nyhedsbrev, hvis du gerne vil holde dig opdateret, når jeg uploader nye videoer og blogindlæg.